Drobečková navigace

ÚVOD > PORADENSTVÍ > Prevence rizikového chování > Minimální preventivní program

Minimální preventivní program

Základní škola Králíky

 

    

Podle metodického pokynu MŠMT k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č.j. 21 291/2010-51 je primární prevence zaměřena na:

 

Předcházení zejména následujícím rizikovým jevům v chování žáků:

 

 • záškoláctví
 • šikana, rasismus, xenofobie, vandalismus
 • kriminalita, delikvence
 • užívání návykových látek a onemocnění související s jejich užíváním
 • netolismus (virtuální drogy) a gambling (patologické hráčství)
 • kyberšikana
 • rizikové chování v dopravě

 

 

 Rozpoznání a zajištění včasné intervence zejména v případech:

 

 • domácího násilí
 • týrání a zneužívání dětí
 • ohrožování mravní výchovy mládeže
 • poruchy příjmu potravy (mentální bulimie a anorexie)

 

 

V našich podmínkách se zaměříme na – výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, vedení žáků ke smysluplnému a bezpečnému trávení volného času, dále na nejčastěji se vyskytující jevy - užívání návykových látek (kouření a alkohol), projevy nesnášenlivosti, agresivity a šikany (verbální i fyzické), netolismus,  gambling a kyberšikana.

 

 

 

 

 

 

 

DLOUHODOBÉ CÍLE

  I.STUPEŇ

 • přispět k pochopení významu rodiny jako bezpečného zázemí
 • vést žáky k smysluplnému trávení a organizaci volného času
 • vést žáky k vhodné komunikaci s dospělými i dětmi
 • vést žáky k umění ochránit se před cizími lidmi
 • přispět k pochopení pojmu zdraví a péče o zdraví
 • přispět k pochopení významu přátelství, spolupráce a pomoc druhým
 • vést žáky k umění zvládnout zklamání a odmítnutí
 • přispět k utváření dovednosti umět čelit negativním vlivům vrstevníků a okolí
 • zprostředkovat základní informace o návykových látkách
 • vést žáky k bezpečnému chování v dopravě

 

 

 II.STUPEŇ

 • zhodnotit vhodné a nevhodné zdravotní návyky
 • zvládnout základní sociální dovednosti
 • zvládnout vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních situacích
 • správně se rozhodovat, umět odmítnout
 • respektovat odlišné názory a zájmy jiných lidí
 • řešit spory nenásilným způsobem
 • bránit různým formám násilí; vědět, kde hledat pomoc
 • znát významné dokumenty upravující lidská práva a sociálně právní ochranu dětí
 • pojmenovat základní návykové látky, orientovat se v trestně právní problematice návykových látek, znát jejich účinky na lidský organizmus
 • seznámit se s problematikou virtuálních drog a patologického hráčství a uvědomit si dopad této závislosti na kvalitu života jedince i společnosti
 • orientovat se v problematice sexuální výchovy
 • vědět, kde jsou kontaktní místa pro danou problematiku
 • komunikovat se specializovanými službami (linka důvěry, krizová centra apod.)
 • zodpovědně se rozhodovat při výběru povolání i partnera

 

 

Na realizaci těchto cílů se budou podílet všichni pedagogičtí pracovníci naší školy působením v rámci výuky.

 

 

 

 

 KRÁTKODOBÉ CÍLE

I.stupeň:

Plnění krátkodobých cílů na I. stupni zajišťují především třídní učitelé a dále pak vyučující v prvouce, vlastivědě, výtvarné výchově a tělesné výchově. Formy a metody výuky si pedagogové volí podle charakteru vyučovací hodiny a třídního kolektivu. V průběhu školního roku jsou zařazeny preventivní programy, které jsou pořádány odbornými institucemi a témata jsou vybírána ve spolupráci se školním metodikem prevence.

1.ročník

 • základní hygienické návyky
 • osobní bezpečí
 • základní zásady mezilidské komunikace a vztahy v dětském kolektivu
 • režim dne; organizace a smysluplné využití volného času
 • rodina-bezpečné místo a zázemí
 • dopravní výchova

2.ročník

 • lidské tělo
 • zdraví a jeho ochrana
 • zacházení s léky
 • vztahy mezi lidmi
 • chování v krizových situacích
 • rodina, režim dne, organizace volného času

3.ročník

 • základní pojmy prevence (léky, alkohol, kouření, verbální i fyzická šikana) přiměřeně k věku
 • zdraví a jeho ochrana
 • lidé kolem nás, multikulturní výchova
 • sebeochrana před obtěžování cizí osobou
 • rodina, režim dne, organizace volného času

4.ročník

 • lidské tělo, odlišnosti mezi pohlavími
 • životospráva a důsledky nevhodných návyků
 • pojmy z prevence (šikana, násilí a závislosti)
 • vztahy v kolektivu
 • rodina, režim dne, organizace volného času

5.ročník

 • domov, rodina, důvěra, vztahy
 • vztahy v kolektivu, komunikace
 • návykové látky (negativní vliv alkoholu a kouření)
 • nevhodné užívání léků
 • nebezpečí při komunikaci s cizími lidmi
 • rodina, režim dne, organizace volného času

 

 

II.stupeň:

Plnění krátkodobých cílů na II. stupni zajišťují především vyučující odborných předmětů a třídní učitelé v rámci třídnických hodin. Formy a metody výuky si pedagogové volí sami podle druhu učiva a charakteru třídního kolektivu (metody výkladu, předávání informací, samostatná nebo skupinová práce, projekty, práce s médii, kresby, koláže, výroba plakátů, hraní rolí, výměna rolí). Další preventivní programy zajišťuje metodik školní prevence a jsou pořádány odbornými institucemi v průběhu celého školního roku.

 

6.ročník

 • ochrana zdraví, zdravý životní styl
 • rodina a její funkce pro zdravý rozvoj jedince
 • osobní bezpečí, způsob chování v rizikových situacích
 • rizika zneužívání návykových látek a léků
 • způsoby odmítání
 • centra odborné pomoci
 • smysluplná organizace a náplň volného času

7.ročník

 • komunikace mezi lidmi, mezilidské vztahy
 • péče o zdraví, život s handicapem
 • sexuální výchova, vztahy mezi děvčaty a chlapci
 • osobní bezpečí, šikana, sexuální násilí
 • drogy a jejich dělení, účinky, prevence
 • organizace a smysluplné trávení volného času

8.ročník

 • tělesné, duševní a sociální změny u závislého člověka
 • působení drog na oběhový, nervový a dýchací systém
 • rozvoj sebepoznání
 • řešení problémů a konfliktů, chování v rizikových situacích
 • agresivita, šikana – různé formy násilí
 • sexuální výchova, odlišnost, deviace
 • drogová závislost – kontaktní centra
 • sociálně právní ochrana dětí – kontaktní místa
 • organizace a smysluplné trávení volného času

9.ročník

 • rozvoj osobnosti, zdravého sebevědomí, sebepojetí
 • kreativita, flexibilita, asertivita; schopnost vyhledávat a vyhodnocovat informace, zařadit je do kontextu, kriticky přemýšlet
 • volba povolání, reálné stanovení cílů
 • volba životního partnera, zdravé sexuální chování
 • sociální výchova, vztah k jiným kulturám, národnostem
 • komunikace s dospělými, v kolektivu
 • právní odpovědnost, trestní normy
 • problematika úplné, neúplné rodiny a adoptivní rodiny
 • zdravý životní styl
 • organizace a smysluplné trávení volného čas

 

 Spolupráce s odbornými institucemi:

            -  PPP Ústí nad Orlicí

            -  Speciální pedagogické centrum Schola Viva Šumperk

            -  Svp Mimóza - Ústí nad Orlicí  (práce s problémovými kolektivy i jednotlivci)

            -  Dům světla - Praha

            -  Laxus - Hradec Králové, Pardubice (protidrogové centrum)

            -  Bílý kruh bezpečí - Pardubice

            -  odbor sociálních věcí  MÚ Králíky

            -  Policie ČR

            -  Probační a mediační služba Ústí nad Orlicí

            -  Etika mezi světy

            -  Maják

            -  Česká abilympijská asociace

 

 

Kulturní, sportovní a vzdělávací akce

Pořádané pro žáky v době výuky naší školou, jinými školami nebo jinými institucemi (ZUŠ Králíky, MÚ Králíky, AŠSK apod.)

 • Den rekordů, Sportovní dopoledne , sportovní i kulturní soutěže pořádané společně s polskou školou v Miedzylesie
 • Vánoční výstava
 • Puškinův památník
 • ZUŠ - Vánoční vystoupení, Tančíme pro radost
 • filmová a divadelní představení (Králíky, Šumperk)
 • účast na sportovních soutěžích v rámci okrsku i okresu
 • vzdělávací exkurze
 • matematické soutěže Klokan a Pythagoriáda; soutěže v anglickém jazyce
 • divadelní představení v anglickém jazyce
 • sportovní kurzy (lyžařské, cyklistický a turistický)
 • adaptační kurz 6. ročníků

Volnočasové aktivity

Tyto aktivity napomáhají formování systému hodnot mladého člověka, rozvoji kladných charakterových vlastností a schopností překonávat různé životní překážky a problémy a také smysluplně organizovat a využívat svůj volný čas.

      -    sportovní kluby na Králicku    

      -    kroužky nabízené školou

 • kluby v rámci školní družiny
 • školní klub
 • náboženství

 

Aktuality

prapor.gif

http://www.rodicevitani.cz/profil-skoly/?id=547

http://klickevzdelani.cz/

EU-flag-LLP-CS-01.jpgOP VK.jpglogo Buhler ŽamberkQRcode - kontakty.png